Nước nôi nhiều thế này anh làm sao chịu được chứ ư ư